ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᕙᒃᑐᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓂᖏᑦ

ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᓴᓇᖃᑎᖃᖅᑐᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓂᕆᔨᓂᒃ ᑕᕆᐅᓕᕆᔨᓂᒡᓗ ᑲᒪᖃᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑎᓄᑦ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑐᖅᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓃ’ᓂᒃ ᓈᒻᒪᒋᐊᒃᓴᐃᑕ.

ᕿᒥᑦᕈᐊᑦᑎᐊᕋᓱᐊᖅᑐᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓂᖃᕋᓱᐊᖅᖢᑎᒃ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑎᓂᒃ ᐃᓚᐅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᕐᒦᑦᑐᓂᒃ, ᑕᕆᐅᕐᒥᓗ, ᓇᔪᒐᐃᓪᓗ, ᐊᒻᒪ ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᑦᑎᐊᕐᓂᒃᓴᖏ’ᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᕐᓂᒃᑯᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᓪᓗ.

ᐊᑐᖅᑕᐅᖃᑕᐅᔪᑦ ᐅᑯᐊ:

  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑎᑦ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓕᕆᓃ’ᓄᑦ ᖃᓄᕐᓕᐅᕈᓯᒃᓴᑦ
  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑎᑦ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓴᐳᑦᔨᔨᖏᑦ
  • ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᑎᑦ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᖏᑦ ᑕᕆᐅᓕᕆᓂᖏᓪᓗ
  • ᑲᖏᐊᓂ ᓯᓈᒍᑦ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ
  • ᐅᐊᓕᓂᐊᓂ ᓯᓈᒍᑦ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ

ᑕᐃᒪᓗ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᓂᐊ’ᒥᔪᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᖃᕈᖕᓇᕆᐊᒃᓴᐃ’ᓂᒃᑕᐅᖅ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓕᕆᓂᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᖃᑕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑎᒃᓴᓂᒃ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ. ᑕᓴᒻᒪ ᓴᓇᔭᐅᓇᓱᐊᖅᑐᖅ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐃᑲᔫᑎᒃᓴᐅᔪᑦ ᑲᖏᐊᓂ ᐅᐊᓕᓂᐊᓂᓗ ᑲᓇᑕᒥ ᐃᓚᓕᐅ’ᔨᖁ’ᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓱᒥᑐᐃᓐᓇᖅ ᐃᖃᓗᒃᓯᐅᑐᓕᕆᔭᐅᓂᖃᕐᕕᐅᔪᓂᒃ.

Click image to see a larger view of our timeline.