ᐃᑲᔫᑏᑦ ᑐᙵᕖᑦ

  1. ᐃᑲᔪᕐᑎᖐᒃᓗᑎᒃ− ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᑎᔪᑦ, ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᒃᓗᑎᒃ− ᐋᕿᒃᓱᐃᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᓴᕿᑦᑎᔪᑦᐃᑲᔪᕐᑎᒌᒃᓗᑎᒃ ᐱᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᓚᔭᐃᓂᕐᒥᒃ− ᐊᔾᔨᒋᒥᒃ ᐃᑲᔪᕐᑎᒌᒃᖢᑎᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖓᓂᒃ, ᐋᕿᒃᓱᐃᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᕿᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᒐᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑕᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᖁᑎᒋᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᕐᓯᒪᔪᑦ.
  2. ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓂᖅᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕗᑦ ᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᕗᖅ ᐃᓕᒃᓂᒃ. ᑐᓴᕈᒪᔪᒍᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᓄᐃᖁᔭᕐᓂᒃ ᓯᕗᓂᒃᓴᒥ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᓄᓇᖃᕐᖄᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᔪᓄᑦ.
  3. ᒪᑐᐃᖓᓂᖅᒪᑐᐃᖓᔪᖑᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᓕᒫᓄᑦ: ᐊᖏᒐᓗᐊᕈᓂ ᒥᑭᒃᑲᓗᐊᕈᓂ, ᓄᑕᖑᒐᓗᐊᕈᓂ ᐱᑐᖃᐅᒍᓗᐊᕈᓂᓗ, ᑲᓇᑕᒥ ᐊᕕᒃᑐᕐᓯᒪᔪᓂᓗ ᓄᓇᓕᖃᕐᕕᐅᔪᓂ, ᐃᓕᖁᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒫᓐᓇ ᐃᓕᖁᓯᐅᔪᒃᑯᑦ.
  4. ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᕐᓂᖅᐱᖃᓯᐅᔾᔨᓯᒪᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑐᐃᖓᓂᖅ ᐱᔭᕆᐊᖃᕐᑎᑦᑎᕗᖅ ᐃᒃᐱᖑᓱᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ. ᐃᒃᐱᒍᓱᑦᑎᐊᖏᑦᑐᒥᒃ ᐱᓕᕆᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᑲᐅᑎᒋᖃᑦᑕᕐᓂᐊᕐᑐᑦ ᓈᒻᒪᒃᑐᒃᑯᑦ.
  5. ᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᕐᑐᒃᑯᑦ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᓂᖅᑐᑭᓯᓇᑦᑎᐊᕐᑐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᑯᒃᓴᐅᑎᑦᑎᓗᑕ− ᐊᒻᒪᓗ ᓇᐃᒃᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᓂ ᐊᑐᕐᑕᐅᓕᒪᓗᑕ.