ᐃᓕᑦᑎᒃᑲᓐᓂᕈᒪᒍᕕᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᖅ ᕿᒥᕐᕈᔭᐅᓂᖓ ᐱᐅᒋᐊᖅᐸᓪᓕᐊᑎᑦᑎᖕᒪᖔᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ…

ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᕆᓂᖅᑎᑦ ᖃᓄᖅ ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐅᓰᑦ ᐊᓯᔾᔨᕆᐊᖃᕐᒪᖔᑕ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑦ ᐃᒪᐃᖁᔨᔾᔪᑎᓄᑦ ᑐᓂᓯᒪᔭᑦᑎᓐᓄᑦ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦ ᐊᑐᓕᖅᑎᑕᐅᔭᕆᐊᓖᑦ.

ᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᓯᒪᔪᑦ ᑕᒪᒃᑯᓄᖓ ᐃᒪᐃᖁᔨᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᒪᖁᓪᓗᒋᑦ ᐊᑐᓂ ᑭᒃᑯᑐᐃᓐᓇᕐᓄᑦ ᓴᖅᑭᔮᓕᖅᑐᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᐅᔨᓴᑦᑎᐊᖏᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑕᕗᑦ ᑲᔪᓯᕙᓪᓕᐊᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓰᓐᓇᕐᓂᐊᖅᖢᑕ ᐅᖃᓪᓚᖃᓯᖃᑲᑕᒡᓗᑕ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᓯᔾᔨᐅᑏᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᓪᓚᕆᖕᒪᖔᑕ.

ᐅᒃᑯᐃᖅᓯᓂᖅ ᐅᖃᓪᓚᖃᑎᖃᕐᓂᕐᒧᑦ

ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖓᑦ ᐱᔪᒥᓴᐃᔪᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ ᒪᓕᖃᑎᒌᑦᑎᐊᕐᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐋᖅᑭᒃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᒪᓕᒃᑕᐅᔪᓐᓇᖅᑐᖅ ᐊᑕᖏᖅᑐᓂᑦ ᑲᓇᑕᒥᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑐᙵᕕᖏᑦᑕ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐅᓯᕐᓄᑦ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᓖᑦ, ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓄᑦ ᓄᓇᓄᑦ ᖃᑐᔾᔨᖃᑎᒌᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᑦ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ, ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᒃᑐᒍᑦ ᑕᐃᒪᐃᑐᓐᓇᕆᐊᓖᑦ ᐊᖏᓛᖑᑎᓐᓇᓱᐊᖅᖢᑎᒍᑦ ᐃᖃᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᐃᒫᓂᑦ ᐱᕈᖅᓯᐊᓄᑦ, ᑕᕆᐅᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᑦ ᑲᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᐅᓯᕐᓄᑦ – ᐱᕚᓪᓕᖅᑎᑦᑎᖁᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᖃᖅᑳᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᒃ ᑲᓇᑕᓗᒃᑖᒥᑦ.

ᑐᙵᕕᐅᑦ ᒥᒃᓵᓄᒃᑯᓐᓂᖅ